Karnatik for Kids

For kids to enjoy and appreciate Karnatic music : a South-Indian Art Music Form

guruvAyUrpura srIharikrishnA

“guruvAyUrpura srIharikrishnA”

Krishna Bhajan (Holi & Masi Magam special)

Lyrics:

guruvAyUr pura srI hari krishnA nArAyaNa gOpAl
mukunda mAdhava muraLIdhAri nArAyaNa gOpAl
nArAyaNa gOpAl srI hari nArAyaNa gOpAl (twice)
mOhana muraLIdhAri srI hari nArAyaNa gOpAl

gOvardhana giridhAri murAri nArAyaNa gOpAl
srI hari nArAyaNa gOpAl
mukunda mAdhava muraLIdhAri nArAyaNa gOpAl

Note – In singing line by line, the line repeated has been sung in a gentle voice for kids to follow.

himagiri nilayA

“himagiri nilayA (shiva bhajan)”

Maha Shivaratri Special

Lyrics:

rAgam : shubha pantuvarAli

tALam : ekam

himagiri nilayA hey thripurArI (2)

eesha mayA shambhO
sarva mayA shambhO
raksha mayA shambhO
vishwa mayA shambhO

himagiri nilayA hey thripurAri..

chandra chUda hemAmbara dhAri
AlA haladhara gangAdhAri

eesha mayA shambhO
sarva mayA shambhO
raksha mayA shambhO
vishwa mayA shambhO

himagiri nilayA hey thripurAri..

Note – In singing line by line, the line repeated has been sung in a gentle voice for kids to follow.

santhatham bandha

“santhatham bandha (thiruppugazh)”

Thiruppugazh

Lyrics:

rAgam : sAmA

tALam  : angatAlam (angathALam (7 1 /2) thaka-thakita thaka-Dhimi thaka-Dhimi-thaka)

santhatham bandha thodarAlae
sanjalan thunji thiriyAdhae

kandhan yendr-endrutr-unai nALum
kandu kond-anbu-triduvaenO

thandhiyin kombai puNarOnae
sankaran pangir shivai bAlA

senthilan kandi kadhirvaelA
thenparam-kundrin perumALae

Note – In singing line by line, the line repeated has been sung in a gentle voice for kids to follow.

gAnapriyae gowri

“gAnapriyae gowri”

Devi Bhajan

RAgam : revati
TAlam : Ekam

Lyrics:
gAnapriyae gowri karuNAmayI
kAdhambarI amba kAthyAyanI

(gAnapriyae)

hari vallabhae sukha dAyinI
OmkAra rUpiNi nArAyaNI
bhuvaneshwarI amba jagadIshwarI
shrI chakra vAsini sarveshwarI

(gAnapriyae)

Note – In singing line by line, the line repeated has been sung in a gentle voice for kids to follow.

KshEerAbdhi sayanA

“KshEerAbdhi sayanA”

Hari Bhajan

RAgam : DwijAvanthi
TAlam : Ekam

Lyrics:

KshEerAbdhi sayanA nArAyaNA
srI lakshmi ramaNA nArAyaNA
nArAyaNA hari nArAyaNA
narahari rUpA nArAyaNA
Vaikuntha vAsA nArAyaNA
vaidehi ramanA nArAyaNA
nArAyaNA hari nArAyaNA
nathajana paripAla nArAyaNA

Note – In singing line by line, the line repeated has been sung in a gentle voice for kids to follow.

KandhA KumarA KadhirvaelA

“KandhA KumarA KadhirvaelA”

Murugan Bhajan

RAgam : hamsAnandI
TAlam : Ekam

Lyrics

KandhA kumarA kadhirvaElA
gowrI puthrA kadhirvaElA
kArthikaeyA karunA sAgara
dhIna saranyA vadivaelA
srI subrahmanyA vadivaelA

Note – In singing line by line, the line repeated has been sung in a gentle voice for kids to follow.

Bhakti yAl (Thiruppugazh)

“Bhakti yAl (Thiruppugazh)”

Murugan Song

Lyrics

Bhakti yAl yAn unnai pala kAlum
Patriye mA thiruppugazh pAdi

Mutthana mArenai peru vAzhvin
mutthiyae servadharkkarulvAyae

utthama dhAna sarguna nAeyA
oppilA mA mani giri vAsA

vitthaga gnAna satthini pAdA
vetri vaelAyudha perumAlae

Note – In singing line by line, the line repeated has been sung in a gentle voice for kids to follow.

hamsavAhini shAradE

“hamsavAhini shAradE”

Saraswati Pooja Special Bhajan

Lyrics

hamsavAhini shAradE vIna vinOdinI shAradE
bhAva rAga vinOdinI laya tAla bOdhini shAradE
vaega vAhini shubha pradAyini vidyA dAyini shAradE
jayati jayati dharma swarUpini
jayati jayati mOksha pradAyini
jayati jayati vighna vinAshini
jayati jayati mA


Note – In singing line by line, the line repeated has been sung in a gentle voice for kids to follow.

mAvaeli nAdu

“mAvaeli nAdu”

Malayalam Onam Song

Lyrics

pallavi:

MAvaeli nAdu vANidum kAlam
manushyar ellarum onnu polae
AmOdhatthodae vasikkum kAlam
ApatthangArkum-ottilla thAnum

charanam 1:

AdhikaL vyAdhikaL onnumillA
BAlamaranangaL kaelkkAnillA
dushtarae kankondu kAnNmanillA
nallavarallathae illa pAril… illa pAril

charanam 2:

kaLLavumillA chathIyumillA
eLLOlamillA polivachanam…
veLLikolAdikaL nAzhikaLum
ellAm kanakkinu thulyamAyI… thulyamAyI

charanam 3:

kaLLapparayum cherunAzhiyum
kaLLatharangaL mattonnumillA
kaLLavumillA chathIyumillA
eLLOLamillA polivachanam… polivachanam

Note – In singing line by line, the line repeated has been sung in a gentle voice for kids to follow.

mAdhavA harEy krishnA

“mAdhavA harEy krishnA”

Krishna bhajan

Lyrics

mAdhavA harEy krishnA madhura mOhanA
gOkula pAlanA dhevakI nandhanA
vaenu vilOlanA pApa vinAshanA (mAdhavA harEy)

rAdhika jEvanA rAjEva nayanA
nandha sunandhanA gOpI ramanA
vaenu vilOlanA pApa vinAshanA

Note – In singing line by line, the line repeated has been sung in a gentle voice for kids to follow.