Karnatik for Kids

For kids to enjoy and appreciate Karnatic music : a South-Indian Art Music Form

Vel MurugayyA

“Vel MurugayyA”

Murugan Bhajan

RAgam : shiva ranjani
TAlam : Thisra ekam

Lyrics

vel murugayyA vel murugayyA
vaedanai neekkidum vel murugayyA
valvinai soozhvadai paar murugayyA
naerAga vandenai aazh murugayyA
sodhanai podhume vel murugayya
sei yenai kaatthida vaa murugayyA

Note – In singing line by line, the line repeated has been sung in a gentle voice for kids to follow.

mAthanga vadanA

“mAthanga vadanA”

Ganapathy Bhajan

Lyrics

mAthanga vadanA Ananda sadanA
mahAdhaeva shiva shambhO nandana
mAya vinAshaka mUshika vAhana
mAtha mahaeshwari bhavAni nandhana
mahA Ganapathe mangala charanA

Note – In singing line by line, the line repeated has been sung in a gentle voice for kids to follow.

guru brahmA

“guru brahmA”

Guru Slokam

Lyrics

guru brahmA gurur vishnU
guru devO mahaeshwaraha
guru sAkshAth parabrahmA
thasmai srI gurave namaha

Note – In singing line by line, the line repeated has been sung in a gentle voice for kids to follow.

Jai shrI Ganesha

“Jai shrI Ganesha”

Ganapathy Bhajan

Lyrics

Jai ShrI GaneshA vighna nAsha gajAnanA
vidya buddhi sarva siddhi suranjana
Jai shrI GaneshA vighna nAsha gajAnanA
Jai heyrambhA shrI JagadambA nandanA
EkadantA dayAvanta shubhAnanA
mangala dAyaka shrI VinAyaka vandhana

Note – In singing line by line, the line repeated has been sung in a gentle voice for kids to follow.

AthmA RAmA

“AthmA RAmA”

Hari Bhajan

Lyrics

AthmA RAmA Anandha ramanA
achyuthA kaeshava hari nArAyana
bhava bhaya haranA vandhitha charanA
raghukula bhUshana rAjIva lOchana
Adi nArAyana anantha shayanA
sacchidhAnandha shrI sathya nArAyana

Note – In singing line by line, the line repeated has been sung in a gentle voice for kids to follow.

LambOdharanae gananAyaganae

“LambOdharanae gananAyaganae”

Ganapathy bhajan

Lyrics

LambOdharanae gananAyaganae

Shambhu kumAranaE yAnai muganae

umayAL maindhanae OmkAra rUpanae

 yemai ALa vArAi shakthi ganeshanae

Note – In singing line by line, the line repeated has been sung in a gentle voice for kids to follow.

pavanasutha hanumAn

“pavanasutha hanumAn”

Hanuman bhajan

Lyrics

pavansutha hanumAn kI jai
seEthapathi rAmachandra kI jai
parAkrama anjanaeya kI jai
parthipuri sAinath kI jai

Note – In singing line by line, the line repeated has been sung in a gentle voice for kids to follow.

jananI jananI sAi

“jananI jananI sAi”

Devi bhajan

Lyrics

jananI jananI sathya sAi subha jananI
jagathkArinI paripUranI sAyeeswarI jananI
sathya swaroopini jananI dharma samvardhini jananI
shAntha swaroopini jananI praEma pradhAyini jananI

Note – In singing line by line, the line repeated has been sung in a gentle voice for kids to follow.

ganga jadAdhara

“ganga jadAdhara”

Shiva bhajan

Lyrics

ganga jadAdhara gowrI shankara
girijA mana ramanA
mruthyunjaya mahAdhaEva mahaEshwara
mangala shubha charanA
nandhi vAhanA nAga bhUshanA
nirupama guna sadhanA
natana manOhara neElakanta shiva
neEraja dhala nayanA

Note – In singing line by line, the line repeated has been sung in a gentle voice for kids to follow.

achyutham kaEsavam

“achyutham kaEsavam”

Krishna bhajan

Lyrics

achyutham kaEsavam
rAma nArAyanam
krishna dhAmOdharam
vAsudaEvam bhajey

srIdharam kaEsavam
gOpikA vallabham
jAnakI nAyakam
rAmachandram bhajey

Note – In singing line by line, the line repeated has been sung in a gentle voice for kids to follow.