Karnatik for Kids

For kids to enjoy and appreciate Karnatic music : a South-Indian Art Music Form

“Jai shrI Ganesha”

Ganapathy Bhajan

Lyrics

Jai ShrI GaneshA vighna nAsha gajAnanA
vidya buddhi sarva siddhi suranjana
Jai shrI GaneshA vighna nAsha gajAnanA
Jai heyrambhA shrI JagadambA nandanA
EkadantA dayAvanta shubhAnanA
mangala dAyaka shrI VinAyaka vandhana

Note – In singing line by line, the line repeated has been sung in a gentle voice for kids to follow.