Karnatik for Kids

For kids to enjoy and appreciate Karnatic music : a South-Indian Art Music Form

“MahishAsura mardhinI”

Navaratri Special Song

Lyrics

RAgam : mOhanam

TAlam : Ekam

pallavi:

mahishAsura mardhinI bhuvana mana mOhini
tribhuvana paripAlinI trishUla dhArinI

charanam 1:

chanku chakra gadhA padma sakalAyudha dhArinI
Sarva shakti bhakti mukti bala pradAyini
jaya jaya jaya jaganmAthe tripUra sundarI
kAnchi madurA kAshi visvEswari

charanam 2:

sathya dharma karma shEela jagadhA dAyinI
mruthyunjaya manO vallabhae bhavAnI
madhura madhura nAma rUpa OmkAra rUpinI
mahA thAyae mahA mAyae jaganmOhinI

charanam 3:

shArada dAsi hrudaya ratna pItha nivAsinI
shoka mOha janana marana bhaya nivAriNI
nishkaLanka nitya trupta nitya kalyANI
GnAna jyOti divya jyOti paramjyOti rUpiNI

Note – In singing line by line, the line repeated has been sung in a gentle voice for kids to follow.