Karnatik for Kids

For kids to enjoy and appreciate Karnatic music : a South-Indian Art Music Form

“thU hi rAm hai thU rahIm hai”

Sarvamadha bhajan

Lyrics

thU hi rAm hai thU rahIm hai
thU karIm krishna khudha huA
thU hi wAhe gurU thU isU masEh
har nAm mein thU samA rahA

thaeri jAth pAth khorAn mein
thaera adarsh vaedh purAn mein
guru granth ji ke bakhAn mein
thU prakAsh apnA dikhA rahA

haridhAs ke kayi kIrthan
kayi rAmdhun kayi Avahan
guru vaedh kA hai ye sab rachan
thera bhakth tujhkO bulA rahA

Note РIn singing line by line, the line repeated has been sung in a gentle voice for kids to follow.