Karnatik for Kids

For kids to enjoy and appreciate Karnatic music : a South-Indian Art Music Form

“vanditha hariharasutha”

Ayyapan Krithi(Makara Sankranthi Special)

RAgam : Bilahari
TAlam : RUpakam

Lyrics:

P:

vanditha hariharisutha sarvesham Ashrayae (jagadEsham Ashrayae)

AP:

shatha-pankti-purAdIsham sAntham anAdhyantham

MK:

sarva bhUtha dayAparam srI dharma sAsthAram

Ch:

kAmitha phala dAyakam Ashritha jana rakshakam
sundara mOhanAkAram adbhutha avathAram
saevitha bhuvanAdhAram bahukrutha sAhasa vIram

MK:

pUrna pushkalA nAtham pUrna Ananda pradham

swaram:

gpd-snd-sndp-dp| mgrs-rgP,- dpm||
grG,-gD-dR- | srsnd- Snd-pdp||
, mgrg-Dmgrg-r | snD-Srgpdr ||